ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА 9 дүгээр сар