Дунд А бүлэг

Багш Г.Алтангадас Туслах багш Б.Золжаргал

Дунд Б бүлэг

Багш С.Цэндсүрэн Туслах багш З.Бүжлхам

Дунд В бүлэг

Багш Г.Нарангэрэл Туслах багш Х.Сарангэрэл